Voorwaarden

                          Algemene voorwaarden van Yancho Sabev – ZenZone 

 1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten gesloten tussen de fotograaf en de opdrachtgever wiens identiteit nader omschreven wordt in de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken;

1.2. Het geven van een opdracht door aanvaarding van de offerte of elke andere bevestiging van opdracht waaruit het akkoord van de opdrachtgever kan worden afgeleid, impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met onderhavige algemene voorwaarden.

 1. Definities

– De “fotograaf”: de heer Yancho Sabev, wonende te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 8 bus 101 en met ondernemingsnummer 0871.898.752, ook handel drijvende onder de benaming ZenZone, of zijn vertegenwoordigers, werknemers of assistenten;

– De “opdrachtgever” of de “klant”: elke natuurlijke persoon die de fotograaf inhuurt en hem een opdracht toevertrouwd in eigen naam;

– De “fotoreportage”: de opdracht, de fotosessie waarop de overeenkomst betrekking heeft en dit aanleiding geeft tot een fotoreeks, de aanlevering en bewerking van de foto’s in die fotoreeks;

– Het “model” of de “figurant”: de natuurlijke persoon die samen met de opdrachtgever of op zijn/haar aangegeven te zien zijn op de foto’s genomen in het kader van de fotoreportage.

 1. Exclusiviteit

3.1. De fotograaf is de enige fotograaf die in het kader van de fotoreportage door de opdrachtgever wordt belast. De opdracht wordt hem exclusief toegekend;

3.2. Bij een fotoreportage in aanwezigheid van familie en vrienden van de opdrachtgever, mogen door familie en vrienden foto’s gemaakt worden doch enkel indien zij noch de fotograaf noch opdrachtgever en diens figuranten hinderen bij het maken van geposeerde foto’s door de fotograaf;

3.3. Indien de fotograaf toch hinder van familie of vrienden ondervindt, zal hij de opdrachtgever hierover aanspreken. Blijft de hinder aanhouden, dan behoudt de fotograaf zich het recht voor de fotoreportage te schorsen of te beëindigen.

 1. Artistieke vrijheid en kwaliteit van de foto’s

4.1. Het handelsmerk van de fotograaf is een niet-geposeerde, journalistieke benadering van de fotoreportage, zodat spontane momenten in real-time kunnen worden vastgelegd. De opdrachtgever verleent aan de fotograaf dan ook de volledige, artistieke vrijheid voor het nemen van de foto’s en de gebruikte locaties. Bij het maken van geposeerde foto’s engageert de Opdrachtgever zich tot het opvolgen van de instructies gegeven door de fotograaf, zowel door de opdrachtgever zelf als door de figuranten;

4.2. De opdrachtgever erkent door aanvaarding van de offerte met de fotograaf te willen samenwerken, zich te kunnen vinden in de specifieke stijl van de fotograaf waarvan hij/zij vooraf kennis heeft genomen door het bekijken van eerder foto’s gemaakt door de fotograaf en foto’s te wensen in de dezelfde stijl;

4.3. Specifieke wensen van de opdrachtgever zijn vooraf bespreekbaar doch de fotograaf de opdrachtgever is er zich van bewust dat lange verzoeklijsten van de opdrachtgever, familie of vrienden een inperking van de artistieke vrijheid van de fotograaf betekenen.

 1. Prijzen

5.1. Op de officiële website van de fotograaf staat een ‘standaard prijslijst’ vermeld. Deze prijslijst is niet bindend. De prijzen op deze prijslijst kunnen ten allen tijde en eenzijdig aangepast worden door de fotograaf. De definitieve prijs voor de fotoreportage wordt bepaald door de aanvaarde offerte, een ondertekende overeenkomst of bij werken in regie, door de prijs die de fotograaf aan de opdrachtgever meedeelt na uitvoering van de prestaties;

5.2.  Bij aanvraag van een fotoreportage, maakt de fotograaf desgevallend een offerte over aan de opdrachtgever waarin de prijs en de bijhorende duurtijd van de gevraagde reportage vermeld staat;

5.3. De fotograaf en de opdrachtgever zijn na aanvaarding van de offerte of ondertekening van een overeenkomst gebonden tot de prijs tenzij de offerte een materiële vergissing bevat waarbij de fotograaf kan aantonen, mede op basis van de standaard prijslijst van zijn website, dat de prijs redelijkerwijze niet de correcte prijs voor de gevraagde reportage kan zijn;

5.4. Een offerte blijft geldig tot 30 dagen na de offertedatum tenzij anders vermeld. Ze is vrijblijvend tot de opdrachtgever ze aanvaardt.

 1. Overeenkomst en annulatie

6.1. De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van een overeenkomst of na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever én in dat laatste geval de schriftelijke bevestiging van de fotograaf voor de datum van de opdracht;

6.2. De fotograaf mag een opdracht annuleren als de opdrachtgever niet voldoet aan de gevraagde acties en de voorbereiding van de fotoreportage. In dat geval is geen schadevergoeding door de fotograaf verschuldigd;

6.3. Annulatie door de opdrachtgever moet schriftelijk, via e-mail, gebeuren en dit ten laatste 14 dagen voor de afgesproken datum van de fotoreportage. De fotograaf kan in dat geval geen schadevergoeding vorderen van de opdrachtgever;

6.4. Annuleert de opdrachtgever de fotoreportage later dan de onder punt 6.3. voorziene termijn, dan behoudt de fotograaf zich het recht voor om 50% van de overeengekomen prijs te factureren.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. De fotograaf heeft wat de door hem geleverde prestaties en diensten betreft een inspannings- en geen resultaatsverbintenis;

7.2. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn stijl te bewerken;

7.3. De fotograaf zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;

7.4. De fotograaf bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. De fotograaf heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

 1. Ziekte en overmacht

8.1. Indien de fotograaf de overeenkomst niet kan uitvoeren door ziekte, letsel of een ander noodgeval, kan de fotograaf de fotoreportage annuleren. In dat geval zal de fotograaf enkel gehouden zijn tot terugbetaling van de bedragen die de opdrachtgever reeds zou gestort hebben in het kader van de fotoreportage die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst in kwestie en voor het bedrag dat reeds geleverde prestaties te boven gaat. In het geval van een doorlopende opdracht, dienen de reeds gedane of nog toekomstige prestaties betaald te worden conform de overeenkomst;

8.2. Bij annulatie wegens ziekte zal de fotograaf in elk geval trachten in een vervanger te voorzien. Indien de opdrachtgever de vervanger goedkeurt, vervangt de overeenkomst tussen de vervanger en de opdrachtgever de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf. De opdrachtgever staat dan zelf in voor de afspraken over de dienstverlening van de vervanger.

8.3. Wanneer de fotograaf de fotoreportage of het afleveren van de bijhorende fotoreeks dient te annuleren wegens overmacht, is hij hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever. In dat geval zal de fotograaf enkel gehouden zijn tot terugbetaling van de bedragen die de opdrachtgever reeds zou gestort hebben in het kader van de fotoreportage die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst in kwestie en voor het bedrag dat reeds geleverde prestaties te boven gaat. In het geval van een doorlopende opdracht, dienen de reeds gedane of nog toekomstige prestaties betaald te worden conform de overeenkomst;

8.4. In elk geval wordt de opdrachtgever bij annulatie door ziekte of overmacht van de fotograaf, een minishoot (inclusief diavoorstelling) aangeboden die zal plaatsvinden op een latere, overeen te komen datum.

 1. Bewerking

9.1. Tijdens de fotoreportage worden alle beelden/foto’s in digitaal formaat opgenomen;

9.2. Na de fotoreportage doch voor levering aan de opdrachtgever, worden de bestanden individueel bewerkt om kleur, contrast en/of tint aan te passen. Indien van toepassing, kunnen de beelden ook omgezet worden in zwart-wit. Mogelijke bewerkingen die de fotograaf kan doen zijn: miniem en realistisch retoucheren, vlekjes verwijderen, selectief tinten en/of helderheid aanpassen, kleuren verbeteren, enz.;

9.3. De fotograaf zorgt er voor dat bewerkte beelden geschikt zijn voor afdrukken worden gebruikt voor fotoalbums, afdrukken, doeken en vergrotingen;

9.4. Indien de opdrachtgever bijkomende bewerkingen wenst (zoals: onderdelen verwijderen, uitvloeien, kleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden in regie en dit op basis van de dan geldende ‘standaard prijslijst’ vermeld op de website van de fotograaf.

 1. Facturatie en betaling

10.1. De fotograaf maakt zijn factuur op na het uitvoeren van de fotoreportage op basis van de getekende overeenkomst of de aanvaarde offerte;

10.2. Betaling van de factuur door de opdrachtgever dient te gebeuren op het rekeningnummer BE03 0014 0605 2584 voor levering van de beelden;

10.3. Bedragen zijn verschuldigd binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle nog openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding;

10.4. Bij niet of laattijdige betaling houdt de fotograaf zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is;

10.5. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Het laattijdige of onbetaalde bedrag van de factuur wordt van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

 1. Afwerking, levering of afhaling

11.1. De opdrachtgever mag verwachten dat de foto’s gemaakt in het kader van een korte fotoreportage (maximaal 4 uur) ongeveer twee (2) weken na de sessie beschikbaar zullen zijn;

11.2. Foto’s van lange reportages (langer dan 4 uur) zullen ongeveer vier (4) tot twaalf (12) weken na de opdracht beschikbaar zijn;

11.3. Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd behalve bij huwelijksreportages van een hele dag waarbij een minimum van 700 foto’s wordt vooropgesteld. In elk geval, hangt het aantal af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage, de weersomstandigheden, mogelijke hindernissen tijdens de fotoreportage etc.;

11.4. De foto’s worden aangeleverd op een USB – stick bij een huwelijksreportage van een hele dag of in digitaal formaat, via e-mail of een andere, daartoe geschikte manier om digitale bestanden over te maken rekening houdend met de omvang van de bestanden in kwestie;

11.5. De fotograaf raadt de opdrachtgever aan om na ontvangst van de foto’s een back-up te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Na levering van de bestanden aanvaardt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. De fotograaf is vanaf levering niet meer aansprakelijk voor verlies van de bestanden door de opdrachtgever;

11.6. Indien de bestanden, foto’s of aanverwante producten die besteld werden, niet digitaal afgeleverd kunnen worden, kunnen deze opgehaald worden bij de fotograaf of worden deze verzonden per post;

11.7. Items die naar de officiële vestiging van de fotograaf verzonden worden en die opgehaald worden door de opdrachtgever, kunnen afgehaald worden op het officiële vestiging van de fotograaf te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 8 bus 101;

11.8. Voor verzending per post worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht;

11.9. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending van de producten per post.

 1. Bewaring van de bestanden

12.1.  De fotograaf is na levering niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden;

12.2. De fotograaf zal niettemin trachten de bestanden van de opdrachtgever zo lang als redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden.

12.3. Indien de opdrachtgever de bestanden verliest, om welke reden dan ook, kan de fotograaf deze opnieuw overmaken indien de bestanden nog voorhanden zijn. In dat geval behoudt de fotograaf zich het recht alle kosten voor het opnieuw overmaken van de bestanden in kwestie door te rekenen aan de opdrachtgever.

 1. ‘Print release’, reproductie voor eigen gebruik en gebruik op sociale media

13.1. Bij levering van de bestanden geeft de fotograaf de opdrachtgever de toestemming om de bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto’s te reproduceren, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst (cfr. bedrijfsreportages);

13.2. De opdrachtgever zal de foto’s die in het kader van deze overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sub-licentie geven of toestemming geven om ze te verkopen;

13.3. Bij overtredingen van de bepalingen onder 11.1 en 11.2. wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto;

13.4. De fotograaf geeft de opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs;

13.5. De fotograaf geeft de opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf;

13.6. De opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto die op sociale media geplaatst wordt de naam van de fotograaf uitdrukkelijk te vermelden, minstens door middel van een link naar de website van de fotograaf ( www.yanchosabev.com);

13.7. Alle foto’s die door de fotograaf gemaakt worden voor de opdrachtgever zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen die anders bepaalt. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de fotograaf. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever de fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.

 1. Auteursrecht en portretrecht

14.1. De foto’s genomen in het kader van de overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever vallen onder het toepassingsgebied van de Berner Conventie van 24.07.1971 en de wet van 30.06.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, overgenomen in titel 5 van boek XI van het Wetboek Economisch recht;

14.2. De rechten die uit deze wetgeving voortvloeien, behoren toe aan de fotograaf tenzij deze uitdrukkelijk overgedragen worden aan de opdrachtgever;

14.3. Zelfs indien de fotograaf en de opdrachtgever tot een akkoord komen om de digitale bestanden te kopen, behoudt de fotograaf zich het recht voor om de originele bestanden te behouden;

14.4. Door het afsluiten van de overeenkomst heeft de fotograaf het recht en de toestemming van de opdrachtgever om foto’s die gemaakt zijn in het kader van de overeenkomst te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de fotograaf, inclusief het portfolio, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame.

 1. Aansprakelijkheid

15.1. Voor, tijdens of na de fotoreportage is de fotograaf niet aansprakelijk voor enige schade bij de opdrachtgever of zijn/haar figuranten. Noch directe of indirecte schade ten gevolge van het verlenen van diensten, lichamelijke of materiële schade (bv. door vallen, stoten of uitglijden tijdens de fotoreportage) of het verlies en/of beschadiging van de eigendommen van de wederpartij.

 1. Klachten

16.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het geleverde werk, dient deze zijn/haar klacht binnen de vijf werkdagen na de opnames of levering van de digitale bestanden, albums of andere artikels schriftelijk, via e-mail, te melden aan de fotograaf;

16.2. Bij gebrek aan reactie binnen de voormelde termijn, wordt de opdrachtgever het werk of de geleverde producten te hebben aanvaard.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

17.2. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven.